تازه ها

سه شنبه 12 تير 1403-11:0 کد خبر:59779

واکنش فعالان فضای مجازی به اولین مناظره دور دوم انتخابات


تابناک: فعالان فضای مجازی واکنش های متفاوتی نسبت به مناظره سعید جلیلی و مسعود پزشکیان داشتند که در ادامه به آنها پرداخته شده است. 

 

 

منظره مودبانه/ جلیلی و پزشکیان گویا قرار قلیون گذاشتن!/ اینطور که جلیلی داره پیش میره احتمالا آخر هفته به پزشکیان رای بده!

مناظره مودبانه/ جلیلی و پزشکیان گویا قرار قلیون گذاشتن!/ جلیلی کدام است، پزشکیان کدام است؟

منظره مودبانه/ جلیلی و پزشکیان گویا قرار قلیون گذاشتن!/ اینطور که جلیلی داره پیش میره احتمالا آخر هفته به پزشکیان رای بده!

مناظره مودبانه/ جلیلی و پزشکیان گویا قرار قلیون گذاشتن!/ جلیلی کدام است، پزشکیان کدام است؟

منظره مودبانه/ جلیلی و پزشکیان گویا قرار قلیون گذاشتن!/ اینطور که جلیلی داره پیش میره احتمالا آخر هفته به پزشکیان رای بده!

منظره مودبانه/ جلیلی و پزشکیان گویا قرار قلیون گذاشتن!/ اینطور که جلیلی داره پیش میره احتمالا آخر هفته به پزشکیان رای بده!

منظره مودبانه/ جلیلی و پزشکیان گویا قرار قلیون گذاشتن!/ اینطور که جلیلی داره پیش میره احتمالا آخر هفته به پزشکیان رای بده!

منظره مودبانه/ جلیلی و پزشکیان گویا قرار قلیون گذاشتن!/ اینطور که جلیلی داره پیش میره احتمالا آخر هفته به پزشکیان رای بده!

منظره مودبانه/ جلیلی و پزشکیان گویا قرار قلیون گذاشتن!/ اینطور که جلیلی داره پیش میره احتمالا آخر هفته به پزشکیان رای بده!

جلیلی و پزشکیان گویا قرار قلیون گذاشتن!/ اینطور که جلیلی داره پیش میره احتمالا آخر هفته به پزشکیان رای بده!

جلیلی و پزشکیان گویا قرار قلیون گذاشتن!/ اینطور که جلیلی داره پیش میره احتمالا آخر هفته به پزشکیان رای بده!

جلیلی و پزشکیان گویا قرار قلیون گذاشتن!/ اینطور که جلیلی داره پیش میره احتمالا آخر هفته به پزشکیان رای بده!

جلیلی و پزشکیان گویا قرار قلیون گذاشتن!/ اینطور که جلیلی داره پیش میره احتمالا آخر هفته به پزشکیان رای بده!

جلیلی و پزشکیان گویا قرار قلیون گذاشتن!/ اینطور که جلیلی داره پیش میره احتمالا آخر هفته به پزشکیان رای بده!

جلیلی و پزشکیان گویا قرار قلیون گذاشتن!/ اینطور که جلیلی داره پیش میره احتمالا آخر هفته به پزشکیان رای بده!

 

جلیلی و پزشکیان گویا قرار قلیون گذاشتن!/ اینطور که جلیلی داره پیش میره احتمالا آخر هفته به پزشکیان رای بده!

جلیلی و پزشکیان گویا قرار قلیون گذاشتن!/ اینطور که جلیلی داره پیش میره احتمالا آخر هفته به پزشکیان رای بده!

جلیلی و پزشکیان گویا قرار قلیون گذاشتن!/ اینطور که جلیلی داره پیش میره احتمالا آخر هفته به پزشکیان رای بده!

جلیلی و پزشکیان گویا قرار قلیون گذاشتن!/ اینطور که جلیلی داره پیش میره احتمالا آخر هفته به پزشکیان رای بده!

جلیلی و پزشکیان گویا قرار قلیون گذاشتن!/ اینطور که جلیلی داره پیش میره احتمالا آخر هفته به پزشکیان رای بده!

جلیلی و پزشکیان گویا قرار قلیون گذاشتن!/ اینطور که جلیلی داره پیش میره احتمالا آخر هفته به پزشکیان رای بده!

جلیلی و پزشکیان گویا قرار قلیون گذاشتن!/ اینطور که جلیلی داره پیش میره احتمالا آخر هفته به پزشکیان رای بده!

جلیلی و پزشکیان گویا قرار قلیون گذاشتن!/ اینطور که جلیلی داره پیش میره احتمالا آخر هفته به پزشکیان رای بده!

جلیلی و پزشکیان گویا قرار قلیون گذاشتن!/ اینطور که جلیلی داره پیش میره احتمالا آخر هفته به پزشکیان رای بده!

جلیلی و پزشکیان گویا قرار قلیون گذاشتن!/ اینطور که جلیلی داره پیش میره احتمالا آخر هفته به پزشکیان رای بده!

جلیلی و پزشکیان گویا قرار قلیون گذاشتن!/ اینطور که جلیلی داره پیش میره احتمالا آخر هفته به پزشکیان رای بده!

 

جلیلی و پزشکیان گویا قرار قلیون گذاشتن!/ اینطور که جلیلی داره پیش میره احتمالا آخر هفته به پزشکیان رای بده!

جلیلی و پزشکیان جوری همدیگه رو پوشش میدن که گویا قرار قلیون گذاشتن!/ دوربین مخفیه!؟

جلیلی و پزشکیان جوری همدیگه رو پوشش میدن که گویا قرار قلیون گذاشتن!/ دوربین مخفیه!؟

جلیلی و پزشکیان جوری همدیگه رو پوشش میدن که گویا قرار قلیون گذاشتن!/ دوربین مخفیه!؟

جلیلی و پزشکیان جوری همدیگه رو پوشش میدن که گویا قرار قلیون گذاشتن!/ دوربین مخفیه!؟

پای دروغ افزایش قیمت بنزین به مناظره باز شد/ دوربین مخفیه!؟

پای دروغ افزایش قیمت بنزین به مناظره باز شد/ دوربین مخفیه!؟

پای دروغ افزایش قیمت بنزین به مناظره باز شد/ دوربین مخفیه!؟

پای دروغ افزایش قیمت بنزین به مناظره باز شد/ دوربین مخفیه!؟

پای دروغ افزایش قیمت بنزین به مناظره باز شد/ دوربین مخفیه!؟

پای دروغ افزایش قیمت بنزین به مناظره باز شد/ دوربین مخفیه!؟

پای دروغ افزایش قیمت بنزین به مناظره باز شد/ دوربین مخفیه!؟

پای دروغ افزایش قیمت بنزین به مناظره باز شد/ دوربین مخفیه!؟

پای دروغ افزایش قیمت بنزین به مناظره باز شد/ دوربین مخفیه!؟

 

پای دروغ افزایش قیمت بنزین به مناظره باز شد

پای دروغ افزایش قیمت بنزین به مناظره باز شد

پای دروغ افزایش قیمت بنزین به مناظره باز شد

پای دروغ افزایش قیمت بنزین به مناظره باز شد

پای دروغ افزایش قیمت بنزین به مناظره باز شد

پای دروغ افزایش قیمت بنزین به مناظره باز شد

انتخابات

انتخابات

انتخابات

انتخابات

انتخابات

انتخابات

 

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :