تازه ها

شنبه 26 مهر 1399-14:12 کد خبر:46306

حقایق علل عزل یکی از مدیران سازمان های تابعه شهرداری ساری

در این بحث با توجه به برخی اظهار نظرهایی که بعضاً جنبه تخریبی به خود دا