تازه ها

يکشنبه 25 خرداد 1399-20:48 کد خبر:42211

ساری شهر شورایی

مصطفی بابایی


مدتی قبل در دیدار با مدیر کل محترم کتابخانه های عمومی استان مازندران از پژوهش به عنوان حلقه ی مفقوده در دستیابی به توسعه پایدارصحبت کرده و توجه به آن را امری اجتناب ناپذیر دانستم. با شروع مجلس یازدهم وپیام امام خامنه ای عزیز به این مجلس وتاکید بر اهتمام نمایندگان به امر پژوهش و بازیابی جایگاه مرکز پژوهش های آن، اهمیت این مقوله در تصمیم گیری های کلان کشور بیش از پیش روشن گردید.  به گمانم شاید تعدادی از خوانندگان محترم نیز با شناخت موضوع این یادداشت تمایلی به ادامه خواندن آن نداشته و با نگاهی نقادانه مسائلی همچون معیشت را موضوع اصلی هر مباحثه ای میدانند (که البته حق با آنان است). حال اگر ادامه یادداشت پیش رو را منعطف و متوجه این نقد صحیح بدانیم، به راستی با خود اندیشیدید که نقش تصمیم گیری مدیران پیرامون مشکلات جاری کشور به چه میزان است؟!  قطعا شما نیز همانند نگارنده نقش بسیار پر رنگی را به آن اختصاص داده و بسیاری از کمبود ها و کاستی های امروزه در تمامی سطوح کشور عزیزمان را از عدم تصمیم گیری مناسب مسئولین در مواجه با موضوعات میدانید. موضوع دیگر، طرح این سوال اساسی است که به نظر شما چه تعدادی از مدیران ما مشورت پذیر، مطالعه گر وعمل کننده به این صفات هستند وچه تعدادی از آنان مدیران شعاری و آسیب رسان؟! رنسیس لیکرت روان شناس، آمار دان و جامعه شناس آمریکایی که در حوزه مدیریت  صاحب تالیفات، تحقیقات و مطالعات فراوانی ست در  خصوص سبک مدیریت آسیب رسان معایب بی شماری را برشمرده که عدم مسئولیت پذیری و اتخاذ تصمیم به صورت انفرادی  وعدم مداخله دیگران در تصمیم سازی از مهمترین آنان به شمار می رود. حال هر چقدر دایره تصمیم گیری چنین مدیرانی در مواجه ی  با مردم وسیع تر باشد به همان میزان خسارات ناشی از  آن توسط مردم ملموس تر خواهد بود.  شورای اسلامی شهرها نیز قطعا شامل همین قاعده بوده و اهمیت توجه حقیقی به مشورت پذیری و استفاده از فرصت های مطالعاتی و پژوهشی در تصمیمات نمایندگان مردم در پارلمان شهری دو صد چندان است. مردم عزیز ما نیز می بایست توجه نمایندگان خود را به این موضوع جلب ومطالبه گری نمایند که چه میزان از تصمیمات نمایندگانشان بر این پایه اتخاذ و البته در مرحله اجرا مورد استفاده و کاربری قرار می گیرد؟!  اینک نا گریزیم درب های پارلمان شهری را به سوی اندیشمندان، منتقدان، متفکران و صاحب نظران در عرصه مدیریت شهری بیش از پیش گشوده تا از این منظر با استحصال نظرات کاربردی وعملیاتی توانسته به راهکارهای اثربخشی جهت رسیدن به اهداف ترسیم شده دست یابیم. مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر ساری با تکیه بر همین عناصر، گام عملیاتی خود جهت تحقق موارد اشاره شده را برداشته و با طراحی و برگزاری سلسله نشست هایی با نام (ساری شهر شورایی) و با شعار (شنیدن و پاسخ گویی)، مسیر تبادل نظرات فرهیختگان، صاحبنظران ومنتقدان در حوزه های مختلف مدیریت شهری با اعضاء شورا را تسهیل کرده است. در این میان توجه به چند نکته حائز اهمیت می باشد. اول آنکه اغلب نشست های هم اندیشی در سطوح مختلف کشور عموما فاقد راهبردی مشخص والبته دستاورد ملموسی بوده اند. اگر چنین نشست هایی صرفا در حد یک دورهمی دوستانه باقی مانده وخروجی لازم برای مردم عزیز ساری را نداشته باشد بدون شک فاقد اثربخشی لازم بوده وگاها موجب یاس وسرخوردگی نیز خواهد شد. نکته دوم آشنایی مدعوین حاضر در این سلسله نشست ها با دایره ی اختیارات شوراها و وضع کنونی ساری اعم از چالش ها و فرصت ها در حوزه ی مدیریت شهری است. قطعا انتقاد مشفقانه راه گشا بوده اما در کنارآن ترجیحا می بایست راه کارهای  عملیاتی رسیدن به وضع مطلوب را نیز در اولویت قرار داده تا از این فرصت گرانبها رهاوردی در راه اعتلای مرکز استان پیشکش مردم عزیزساری گردد. بی شک گسترش مشارکت دادن مردم از پای صندوق های رای تا مردمی شدن تصمیمات در شوراها به بازیابی جایگاه این نهاد مردمی کمک شایانی خواهد کرد، ان شاءالله.

مصطفی بابایی ريیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرساری
نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :